Progres a.d. Doboj – Revizorski izvještaj za 2022. godinu

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja u KP “Progres” a.d. Doboj (u daljem tekstu Društvo) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2022. godine, odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine i izvještaj o promenama na kapitalu za period koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje.

 

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji, istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31.12.2022. godine, kao i rezultate poslovanja i novčanih tokova u skladu  sa međunarodnim računovodstvenim standardima  i propisima o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.

 

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila,po našoj profesionalnoj procjeni, od najveće važnosti za našu reviziju finansijskih izvještaja u tekućem periodu.Ovim pitanjima bavili smo se  u kontekstu naše revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i mi ne dajemo posebno mišljenje o tim pitanjima.

 

Načelo stalnosti pravnog lica

Međunarodni sandard revizije 570 Načelo stalnosti pravnog lica ima za cilj da uspostavi standarde i pruži smijernice o našoj odgovornosti u reviziji računovodstvenih izvještaja u odnosu na ispravnost pretpostavke o stalnosti pravnog lica.

 

Da bi zadovoljili cilj ovog standarda izvršili smo dodatne analitičke postupke kako bi dali ocjenu o:

  • Likvidnosti preduzeća,
  • Finansijskog stabilnosti preduzeća,
  • Zaduženosti preduzeća i
  • Solventnosti preduzeća,
  • Ocjenu kreditnog boniteta po modelu ZETA

Izvršena detaljna finansijska analiza nas upućuje na procjenu i konačni zaključak, poštujući Međunarodni standard revizije 570 da ne postoji sumnja u pogledu sposobnosti Preduzeća da i dalje, u doglednoj budućnosti  nastavi sa poslovanjem.

 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usljed neregularnosti ili greške; odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procjena.

 

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

 

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama objelodanjenim u finansijskim izvještajima. Odabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izvještajima, nastalih usljed neregularnosti ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija, takođe, uključuje ocjenu primenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

 

Doboj  20.mart 2023..godine 

 

Čitav izvještaj možete pročitati na ovom l i n k u.