O nama

Progres a.d. Doboj

Osnovna djelatnost KP “Progres” a.d. Doboj jeste sakupljanje i transport neopasnog komunalnog otpada u gradu Doboju. Komunalno preduzeće “Progres” a.d. Doboj, neprestano ulaže u nematerijalnu imovinu kao konkurentsku strategiju realnog sektora, obuku kadrova, sistemsko praćenje seminara iz oblasti novih tehnologija za potrebe korišćenja novih tehnoloških dostignuća. Posjeduje Centar za razdvajanje komunalnog otpada kapaciteta 5 tona/ h, renomiranog proizvođača, gdje se sve korisne sekundarne sirovine iz otpada, razvrstavaju prema kategorijama (papir i karton, plastika i PET, folija, metal i slično) te se presuju i ustupaju reciklažnim centrima na dalji tretman. Posebno smo ponosni što korisne sirovine iz otpada završavaju u reciklažnim centrima umjesto na deponiji, jer prolaze novi ciklus proizvodnje umjesto da se na deponiju odlože sa ostalim mješanim otpadom.

Potrebno je naglasiti da se KP “Progres” a.d. Doboj bavi i pogrebnom djelatnošću, a što predstavlja prioritetnu djelatnost na dugi rok, kao i pripremom keteringa prema željama i narudžbi krajnjih korisnika.

Kao posebnu garanciju za bavljenjem komunalnim uslugama, komunalno preduzeće “Progres” a.d. Doboj posjeduje dva sertifikata kao garanciju za upravljanje kvalitetom i očuvanjem životne sredine, a u skladu sa međunarodnim standardima za sertifikaciju. Riječ je o sertifikatima ISO 9001: 2008 I ISO 14001: 2004, domaće kompanije za sertifikaciju iz BiH – Institut za certificiranje sistema, d.o.o., Sarajevo.

Transparentno poslovanje KP “Progres” a.d. Doboj dokazuje i emitovanjem svojih akcija na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, kao otvoreno akcionarsko društvo.

Radne jedinice i usluge

U preduzeću su organizovane tri radne jedinice (RJ Mehanizacija, RJ Pogrebne djelatnosti i RJ Centar za razdvajanje otpada, pored pružanja gore navedenih usluga vršimo i usluge izrade horizontalne signalizacije kao i uslugu održavanja zelenih površina.

Novosti

U preduzeću su organizovane tri radne jedinice (RJ Mehanizacija, RJ Pogrebne djelatnosti i RJ Centar za razdvajanje otpada koje obavljaju navedene usluge kao i dodatne usluge za koje vam stojimo na raspolaganju.

Imate pitanja za nas?

Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na vaše pitanje/sugestiju.