Progres a.d. Doboj Skupština akcionara

Na osnovu člana 267. stav 2. Zakona o privrednim društvima i člana 48. stav 1. tačka 6. Statuta, Upravni odbor KP „ Progres“ AD Doboj Odlukom br. 396- 3/22 od 26.04.2022. godine

S A Z I V A

Godišnju Skupštinu akcionara Komunalnog preduzeća „Progres“ a.d. Doboj za dan 30.05.2022. godine (ponedeljak) sa početkom u 08.00 časova u restoranu Društva u ulici Kralja Petra I. Za sjednicu se predlaže sledeći

 

DNEVNI RED

  1. Izbor predsjednika Skupštine, radnih tijela i utvrđivanje kvoruma;
  2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
  3. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaj za 2021. godinu;
  4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu;
  5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2021. godinu;
  6. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za 2021. godinu;
  7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu UO za 2021. godinu;
  8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru internog revizora i izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu;
  9. Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Statuta Društva

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine održaće se u 11.00 časova isti dan, sa istim dnevnim redom. Uvid u materijale se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u Upravnoj zgradi KP „Progres“ a.d. Doboj u ulici Karađorđevoj br. 10 u kancelariji pravne službe.

Napomena: Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini, šodno članu 277.  stav 1. Zakona o privrednim društvima imaju akcionari upisani u Knjigu akcionara izdatu od strane Centralnog registra HOV 10. dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.